- Algemene voorwaarden -

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Foto Koch Nederland B.V.,kantoor hebbende te Eemweg 31-9, 3755 LC Eemnes, in Nederland.

Definities –Artikel 1

1.1 In deze Algemene Voorwaarden van Foto Koch Nederland BV. (hierna Algemene Voorwaarden genoemd) en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hebben de volgende definities de volgende betekenis:

1.2 Foto Koch Nederland B.V.: de besloten vennootschap Foto Koch B.V., KvK-nummer: 31017883, statutair gevestigd te Baarn, ook handelende onder de naam Foto Koch en hierna te noemen “Foto Koch”.

1.3 Aanvullende Voorwaarden: aanvullend op de Algemene Voorwaarden. Er kunnen voor bepaalde producten of diensten extra voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden Aanvullende Voorwaarden genoemd.

1.4 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet via de website van Foto Koch een bestelling plaatst bij of diensten/ producten afneemt van Foto Koch.

1.5 Leverancier: de producent van de producten die Foto Koch aanbiedt via het internet.

1.6 Overeenkomst(en): elke vorm van wilsovereenstemming tussen Foto Koch enerzijds en een Klant anderzijds en elke schriftelijke vastlegging daarvan, alsmede . elke wijziging daarvan of aanvulling daarop

1.7 Dienstverlening: alle dienstverlening door of namens Foto Koch al dan niet met betrekking tot te verlenen diensten, waaronder het administreren van bestellingen en verzenden van producten.

1.8 Bericht(en): alle vormen van kennisgeving van Foto Koch aan de Klant, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, websites, e-mails, faxen en brieven.

1.9 Overmacht: elke van de wil van Foto Koch onafhankelijke omstandigheid, of die van de Leverancier, waardoor nakoming door Foto Koch van haar verplichtingen jegens de Klant helemaal of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Foto Koch noch de Leverancier, kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: staking en uitsluitingen, stagnatie, telecommunicatie- of computer- en internetstoringen of andere problemen bij Foto Koch of de Leverancier.

1.10 Gepersonaliseerd product – een product dat niet geprefabriceerd is en dat wordt gemaakt op basis van de individuele keuze of beslissing van de Klant, of een product dat duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is.

Algemeen –Artikel 2

2.1 Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Foto Koch gaat u een Overeenkomst met Foto Koch aan en gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Foto Koch en zijn van toepassing op (de totstandkoming, inhoud en uitvoering van) alle Overeenkomsten, en alle onderhandelingen in dat verband. Deze toepasselijkheid geldt niet alleen voor de eerste met de Klant gesloten Overeenkomst, maar ook voor alle daaropvolgende Overeenkomsten, ook als deze Algemene Voorwaarden daarin niet iedere keer van toepassing worden verklaard.

2.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten. Mochten er tussen de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Foto Koch worden afgeweken. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, bestaat de gehele Overeenkomst tussen Foto Koch en de Klant, uit het volledig ingevulde (elektronische) bestelformulier op de website en deze Algemene Voorwaarden, en treedt de Overeenkomst in de plaats van alle voorafgaande mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken.

2.5 Foto Koch heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben, ook ten aanzien van de al bestaande overeenkomst(en).

2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig, niet afdwingbaar, nietig of vernietigbaar blijkt, dan wel wordt verklaard door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven.

2.7 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

2.8 Door gebruik te maken van de websites van Foto Koch en/of de websites waarnaar op de website van Foto Koch een link is gemaakt en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de website in de disclaimer.

2.9 Foto Koch wijst de toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden van de hand, tenzij Foto Koch uitdrukkelijk anders met de Klant overeenkomt.

Totstandkoming, ontbinding en duur Overeenkomst(en) –Artikel 3

3.1 Een aanbieding en/of prijsopgave van Foto Koch is vrijblijvend en bindt Foto Koch niet. Zij geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. Foto Koch behoudt zich het recht voor om een aanbieding zonder opgave van redenen in te trekken of het aangaan van een Overeenkomst te weigeren en/of voorwaarden te stellen voordat zij een bestelling van een Klant accepteert. Het voorafgaande geldt tenzij in de aanbieding en/of prijsopgave van Foto Koch schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 De Overeenkomst met de Klant wordt aangegaan onder voorwaarde dat de Klant in staat is en blijft om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te (blijven) komen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Foto Koch.

3.3 Foto Koch behoudt zich het recht voor een bestelling van een klant te annuleren. Foto Koch is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. In dat geval zal Foto Koch de vooruitbetaalde vergoeding over het restant zonder bijkomende kosten retourneren.

Prijzen –Artikel 4

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen zoals vermeld in Berichten van Foto Koch, uitgedrukt in Euro (€) inclusief de verplichte wettelijke BTW en exclusief verzend- en overige kosten.

4.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Foto Koch geldende omstandigheden.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden voor iedere bestelling bezorgkosten in rekening gebracht naar de aard en gewicht van het product.

4.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Foto Koch op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

Aansprakelijkheid –Artikel 5

5.1 Ondanks het feit dat Foto Koch haar activiteiten zeer zorgvuldig verricht aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden, onvolledigheden of onvolkomenheden daarin. Foto Koch behoudt zich het recht voor fouten, onjuistheden, onvolledigheden of onvolkomenheden te allen tijde te herstellen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Foto Koch. In geen geval is Foto Koch aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging-, winst- of omzetschade van de Klant. Bovendien is de aansprakelijkheid van Foto Koch te allen tijde beperkt tot het bedrag van de schade die een verzekeraar van Foto Koch dekt en .

5.2 Foto Koch is in alle gevallen pas in verzuim nadat zij een schriftelijke ingebrekestelling van de Klant heeft ontvangen, waarin de Klant Foto Koch een – gezien de omstandigheden – redelijke termijn, die minimaal gelijk is aan de eerste levertermijn, geeft om alsnog te leveren en Foto Koch niet binnen die redelijke termijn alsnog levert.

5.3 De Klant dient de geleverde producten bij ontvangst te inspecteren op eventuele zichtbare gebreken. Als de Klant niet binnen vijf dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Foto Koch te kennen geeft dat er zichtbare gebreken zijn, wordt een product geacht door de Klant te zijn geaccepteerd. In het geval dat de Klant wel zichtbare gebreken heeft geconstateerd en de Klant dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan Foto Koch meldt, dan dient de Klant de instructies van Foto Koch op te volgen en op verzoek bewijs te verstrekken van de geconstateerde gebreken. Foto Koch behoudt zich het recht voor de betreffende producten te inspecteren. Als Foto Koch naar eigen inzicht constateert dat er inderdaad zichtbare gebreken zijn die aan haar toe te rekenen zijn, dan zal zij naar eigen keuze de producten herstellen of nieuwe producten leveren dan wel de betreffende producten crediteren. Als Foto Koch vaststelt dat de zichtbare gebreken zijn toe te rekenen aan de Klant, de vervoerder dan wel aan een andere derde, dan brengt Foto Koch de Klant hier van op de hoogte en dient de Klant de gevolgen van het gebrek zelf te dragen respectievelijk de vervoerder of de derde zelf aan te spreken.

Overmacht –Artikel 6

6.1 Indien Foto Koch door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht

6.2 In geval van Overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Foto Koch als gevolg van de Overmacht enig voordeel mocht hebben. 6.3 Foto Koch zal de consument zo spoedig mogelijk van een dreigende overmacht op de hoogte stellen, voor zover Foto Koch hiervan daadwerkelijk op de hoogte is.

Klachten –Artikel 7

7.1 Foto Koch neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van Foto Koch.

7.2 Foto Koch spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van de dienstverlening te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product, schriftelijk indienen bij Foto Koch. De klacht wordt, indien mogelijk, 10 werkdagen na het ontvangst door Foto Koch in behandeling genomen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter – Artikel 8

8.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede Aanvullende Voorwaarden en iedere Overeenkomst, is bij sluiting het Nederlands recht van toepassing, zulks echter met uitsluiting van het internationaal privaatrecht.

8.2 Alle geschillen zullen, voor zover niets anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter/rechtbank in Nederland.

Leveren van producten –Artikel 9

9.1 De levering van producten vindt plaats via een (pakket) bezorgdienst.

9.2 De levertijd van de door de Klant bestelde producten is afhankelijk van de levertijd van het product.

9.3 Foto Koch zal alleen producten leveren in Nederland. Tenzij de consument de extra verzendkosten voor haar rekening neemt.

9.4 Producten worden pas geleverd op het moment dat alle betalingen, overeenkomstig met de Overeenkomst, op de bankrekening van Foto Koch binnen zijn.

9.5 Leveringen komen voor rekening en risico van de Klant. Foto Koch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van leveringen en de gevolgen daarvan, zoals bijvoorbeeld het zoekraken van zaken.

9.6 Vanuit kwaliteitswaarborging is het aankopen van digitale bestanden uitsluitend mogelijk indien van elk gewenst digitaal bestand een foto-afdruk bij Foto Koch is afgenomen.

Recht van herroeping –Artikel 10

10.1 De klant heeft recht op herroeping, binnen 14 werkdagen na levering van de bestelde producten, betreft uitsluitend groepsfoto’s of Koppenkaarten. De retourkosten komen ter rekening van Foto Koch. Uitzondering op deze regeling zijn: Gepersonaliseerd producten zoals onder andere: foto-afdrukken, fotogeschenken en producten die door de Klant met grove schuld beschadigd zijn.

10.2 Bij retourzendingen moet de Klant een kopie van de factuur, of een ander bewijs van de bestelling en de datum daarvan meezenden.

Toestemming van de Klant –Artikel 11

11.1 De Klant geeft Foto Koch toestemming om NAW-gegevens van de Klant beschikbaar te stellen aan de Leverancier(s) voor de verdere zakelijke afhandeling van de door de Klant geplaatste bestelling.

11.2 De Klant geeft Foto Koch toestemming om de desbetreffende foto’(s) ter beschikking te stellen van de Leverancier om het bestelde product te produceren.

Betalingsvoorwaarden – Artikel 12

Indien u de factuur niet betaalt binnen 14 dagen ontvangt u een e-mailherinnering met het verzoek om binnen twee weken te betalen.

Indien u na de e-mailherinnering niet tot betaling overgaat wordt u nogmaals herinnerd met het verzoek om binnen 14 dagende achterstallige nota te betalen. De factuur wordt daarbij verhoogd met € 5,00 aan herinneringskosten.

Indien u na de 2e herinnering niet tot betaling overgaat wordt u aangemaand met het verzoek om binnen 14 dagen de achterstallige nota te betalen. De factuur wordt verhoogd met € 10,00 aan herinneringskosten.

Indien u na de aanmaning niet tot betaling overgaat wordt u in gebreke gesteld met een eenmalig verzoek om binnen één week te betalen tevens zal de vordering worden verhoogd met € 25,00 aan herinneringskosten.

Indien u na de ingebrekestelling niet tot betalen overgaat wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau. . De incassokosten die zij u opleggen bedragen volgens de wet min. € 40,00 *

*Let op: Bij facturen met factuurbedragen vanaf € 266,67 bedraagt het percentage 15% van het factuurbedrag in plaats van € 40,00.

Geheimhouding en privacy – Artikel 13

13.1 Foto Koch zal alle informatie en kennis die zij in het kader van de Overeenkomst van of over de Klant ontvangt dan wel verwerft, zorgvuldig behandelen. Het delen van informatie van of over de Klant gebeurt slechts voor zover dat noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de Overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting tot openbaarmaking.

13.2 De beveiliging van vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, marktconform is.

KKK aangepast in Koppenkaart. Wij hebben gepersonaliseerde producten die wij niet terugnemen. Zie bij definities en wettekst:: “de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

- klantenservice -

contact

FOTO KOCH Nederland B.V.

Postbus 27

3740 AA Baarn

Vestigingsadres

Eemweg 31-11

3755 LC Eemnes

(geen bezoekadres)

Tel: 035 538 41 14

E-mail: info@fotokoch.nl

IBAN NL18 SNSB 0928 3298 95

BIC SNSBNL2a

BTW NL005305251B01

KVK 31017883

Openingstijden
Maandag: 8:00 - 17:00 uur
Dinsdag: 8:00 - 17:00 uur
Woensdag: 8:00 - 17:00 uur
Donderdag: 8:00 - 17:00 uur
Vrijdag: 8:00 - 16:30 uur